Harvest
March 22, 2020

Origin 
Yinjiang Village, Anji, Huzhou, Zhejiang