Harvest
March 25, 2020

Origin 
Baihefeng, Hangzhou, Zhejiang